Autor : Jan B. Hurych©

Název: UTRPENÍ DONA JUANA (povídka z knihy POSLEDNÍ ÚNIK, ke stažení z naší knihovny).
Toto je testament Sira Alana Ballantyna, zemřelého na jeho panství ve Skotsku , při plném vědomí sepsaný a podpisy svědků potvrzený:

Já, Sir Alan Ballantyne, pán na Inveray, hrabství Argyll, tímto stvrzuji, že majetek veškerý svůj, dědiců nemaje, odkazuji klášteru sv. Santiaga, tj. svatého Jakuba, v městě Palma del Rio ve Španělsku. Dar tento činím v úmyslu tom, aby tam památník byl vystaven na památku Dona Juana de Tenorio. U památníku toho pak aby každoročně u výročí smrti mé velká mše byla sloužena, za spásu duše jeho i mojí.

Sepsáno a dosvědčeno v hrabství Invereray ve Skotsku, na svátek sv. Jana Apoštola, Léta Páně 1838.
Podepsán Alan James Ballantyne, Esq."K testamentu tomu pak rukopis jest mnou přiložen, dar ten můj blíže vysvětlující. Považuji za svou povinnost před smrtí svou ještě také svědectví o tom dáti, kterak Don Juan konečně míru svého a pokoje došel, jakž jsem se to dozvěděl na svých cestách po Španělsku. Budiž zde tedy dosvědčeno, že křivda veliká byla jest mu učiněna a dokument tento sepsav, pověst jeho chci tímto očistiti a alespoň částečně napraviti." A.J.B.UTRPENÍ DONA JUANA (přepis rukopisu nalezeného v kláštěře sv. Santiaga ve Španělsku).

LKapitola 1. SIR ALAN O SOBĚ.

Již jako mladík jsem hodně po Evropě cestoval, díky rozhodnutí otce mého a matky mé, kteříž o mé vzdělání se zasloužili tím, že mě do Vídně a později do Francie na studie poslali, abych slávu rodu našeho ještě dále šířiti mohl. Bylo to právě ještě za mého studia na univerzitě vídeňské, kdy jsem poprvé viděl a slyšel opery některé pana Wolfganga Amadeusa Mozarta, velkého compositora, později tak nečekaně nemocí prudkou zesnulého. Je pravda, že mnoho se o smrti té podivné mluvilo, ale k závěru žádnému, důkazy podloženému, nikdy se však nedošlo. Muzika pak páně Mozartova natolik mě i jiné uchvátila, že s ostatními souhlasit musím, že umělec ten dílo nesmrtelné za sebou zanechal a hudba jeho ještě dlouho hráti se bude, když už já tu na světě pobývati nebudu.

Co pak na mě nejvíce dojem učinilo, byla opera jeho Don Giovanni, kterážto v městě zvaném Praha, v Bohémii, roku 1787 prvně uváděna byla, na libretto básníka Lorenza da Ponte, kterýžto i více oper Mozartových textem svým doprovodil. Osud Dona Juana pak natolik tragický byl, že jsem se o něj i dále zajímal, leč více se dozvěděti nemohl a tak zájem o to zase jsem ztratil.Později, v dobách válek napoleonských, kdy jsem v armádě pod Lordem Wellingtonem v Portugalsku a ve Španělsku sloužil, znovu jsem si příběh ten vybavil. Stalo se totiž, že město Sevillu vojska naše za pomoci španělských vlastenců od Francouzů osvobodila a dostal jsem rozkaz s vojáky svými okolí prohlédnouti a případně od tam se schovávajících zbytků vojska napoleonského očistiti. Tam také dostal jsem se i do městečka jakéhosi, Palma del Rio zvaného, kde nablízku klášter se jménem sv. Santiaga čili svatého Jakuba se nachází a jehož opat tehdy s radostí velikou nás přijal jakožto lidu španělského osvoboditele a ochránce. I nabídl mi, abych v klášteře tom s vojáky svými déle pobyl a od těžkého života vojenského sobě odpočinul. Nemoha však jeho nabídku přijmouti, slíbil jsem mu, když jinak nedal, že po válce alespoň sám se tam zastavím a na slunci španělském opět se potěším.

Už delší dobu totiž rheumatismus krutý mě trápil, národní to naše skotská choroba a jako náhodou, Santiago, jehož jméno klášter onen nese, právě patronem léčby proti této nemoci se nazývá. Tak alespoň mi to tvrdil opat ten jménem Jerónimo, který sám, jak mi sdělil, tam kdysi pro tento důvod z kláštera svatého Jeronýma v Olmedu přišel. V Olmedu ještě dnes dosud obraz veliký svatého Hieronyma, patrona jeho, mají a obraz ten, od vlámského malíře Jorge Inglése, též zázračnou moc prý má. Pokud pak malíře toho obrazu se týká, ten sám, podle jména jeho soudě, jakési rodové spojení s Anglií patrně má. Rozloučil jsem se s povídavým opatem a druhý den už vojska naše zase dál táhla, neboť Francouzi, ač Napoleon celou polovici veškerého vojska svého ve Španělsku držel, opět na ústupu byli.Léta plynula, Napoleon byl poražen, zajat a později i z Elby utekl. Až teprve u Waterloo, kde naši dragouni - Royal Scots Greys - tolik se proslavili, spojenecká vojska naše ukončila léta tyranie, která předtím téměř celé kontinentální Evropě vládla. Vrátil jsem se tehdy do rodného Skotska, ale po nějaké době stará choroba moje se mi zase vrátila, neboť vlhké počasí místní nikterak mi nesvědčilo. Lékař můj pak do teplých krajin odjet mi doporučil a tak vzpomínka na nabídku starého opata opět v mysli mé se vynořila. Po době nějaké, kdy nutné věci jsem si ještě vyřídil a panství svoje do péče svěřil bratrovi mému, nyní už zesnulému, odcestoval jsem tedy do Španělska, kde klášter sv. Santiaga v Palma del Rio se nacházel.

Opat Jerónimo, o několik let už starší, ale jinak pořád ještě svěží, mě poznal a pod ochranu svou mě vzal. A jelikož jejich vinice výborné víno rodily a i jižní slunce brzo vykonalo své, po létech opět jako mladík jsem se cítil. Toulal jsem se po okolí, po krásné španělské Andalusii, i když většina z mých krajanů jen našim skotským horám přednost dává, a bylo mi věru dobře. Po nějaké době mi ale duše moje neklidná pokoj nedala a ani skvělé víno ani filozofická sezení s opatem při krásných západech slunce mě už k úplné spokojenosti nestačily.

Kapitola 2. TIRSO DE MOLINA

Nemaje ničím jiným se zaměstnávati, začal jsem se zajímat více o historii kláštera toho, obzvláště když byl opat Jerónimo natolik úslužný, že i klášterní knihovnu jejich mě nechal navštěvovati. Ovšem španělsky ani latinsky neznaje, na překladu jeho hodně jsem závisel. Mluvili jsme totiž spolu jazykem francouzským, z něhož trochu jsem znal ještě ze studií svých. Tam také jsem výtisk staré knihy jakési objevil, vlastně hry divadelní, od autora španělského jménem Gabriel Téllez, píšícího pod jménem Tirso de Molina. Hra ta nazývala se "El Burlador de Sevilla y convidado de piedra"( Nevěrník se Sevilly a kamenný host). Tušení nemaje o čem to je, opata Jerónima jsem se pozeptal. Ten mi pak také potvrdil, že jest to příběh o životě a smrti šlechtice Dona Juana de Tenorio, známého mi jistě z opery "Don Giovanni". Sám Tirso de Molina byl z řádu milosrdných bratří a zemřel jest před nějakými sto lety.


Don Juan se totiž jmenoval pravým jménem svým hrdina opery Mozartovy a příběh jeho hrozně dávno se udál, už někdy ve čtrnáctém století, v době vlády kastilského krále Alphonse XI. Název hry pak těžko jest přeložiti, neboť burlador jednak něco jako šprýmař znamená (od čehož pochází i známé slovo burleska), ale hlavně také svůdník či libertýn, zatímco druhou část názvu bychom přeložili jakožto "pozvání kamene" či sochy. Jerónimo pak z té knihy mi vždy odpoledně předčítal a překládal. Sám sice často nevěděl, jak ten který výraz do francouzštiny převést a moje znalost také nebyla nejlepší, ale myslím, že jsem to hlavní nicméně pochopil. Pro vyjasnění také detaily, které za důležité k pochopení považuji, zde uvedu, protože toto jest příběhu Dona Juana patrně zpracování nejstarší.

Kromě známých nám postav Doni Anny (zde Ana de Ulloa) a Dona Ottavia (zde vévoda Octavio, snoubenec Isabely, u Mozarta snoubenec Anny), Doňa Elvíra z opery zde má ale jméno Isabela a snoubenec Doni Anny jmenuje se naopak markýz de la Mota. Commedatore, otec Anny a velitel města, je tu zván Don Gonzalo de Ulloa a navíc je ve hře Juanův strýc Don Pedro de Tenorioa tam má také roli důležitou i otec Juanův, Don Diego Tenorio. Děj ten ze začátku se odehrává v Neapoli, kde je Don Pedro velvyslancem krále kastilského u dvora neapolského, a později už přenese se do Španělska, do okolí Sevilly.

Ačkoliv jména osob podobná tu jsou, děj "Burladora" je od "Dona Giovanniho" v mnoha detailech věru odlišný. Zde Don Juan svedl v Neapoli dámu u dvora jménem Doňa Isabela, jinak též snoubenku vévody Dona Octavia. Protože byl ale Don Juan z rodu šlechtického a vysokého, čehož důkazem je ouřad strýce jeho, a protože z toho ostuda mohla být vpravdě mezi-národní, rozhoduje se král kastilský, že si musí Juan Doňu Isabelu vzít. Dokonce i to mu slíbí, že ho udělá hrabětem, když si Isabelu za ženu vezme. Donu Juanovi ale zatím pomáhá k útěku strýc jeho, kterému král neapolský důvěřuje a nechá ho - pokud jsem rozuměl - do Španělska uprchnout. Tam pak tento zneužije důvěry přítele svého,markýze de la Mota a svede i jeho milenku, Doňu Annu de Ulloa. Otec Doni Anny, známý komtur z "Dona Giovanniho", však chce pomstít ztracenou počestnost dcery jeho a vyzve Dona Juana na souboj, ve kterém ale sám podlehne a zemře.

Zde už nezbývá kastilskému králi než Dona Juana potrestat. Než k však k řečenému dojde, Don Juan a jeho sluha Catalinón (u Mozarta zvaný Leporello) zabloudí ke komturově hrobce, kde je však Juan nápisem do kamene vytesaným značně podrážděn. Náhrobní ten kámen totiž praví: "Zde čeká zrádce pomsta rytířova". A tak pozve Don Juan pyšně mrtvého komtura, vlastně sochu jeho, na večeři. Co se pak stane, to už víme z opery, neboť konec je u obou stejný.


Vyjádřil jsem svoje pochybnosti o tom všem i mému příteli opatovi, kterýžto se usmál a řekl, že i on jisté pochyby má: že totiž v době Dona Juana Španělé žádného velvyslance u dvora neapolského neměli a též jim ještě nepatřila ani Sicilie či Milano, kam Don Pedro doporučoval Donu Juanovi utéci. Ty jim však patřily, podobně jako Neapol, až v době, kdy hru Tirso de Molina sepisoval, tedy roku 1630, asi tři sta let po tom. Jest patrno, že Lorenzo da Ponte ve svém librettu k opeře ze hry této silně opisoval, to už ale zase více než pět set let po tom, kdy se to vše státi mělo. I prohlásil jsem, že se už asi nikdy nedovíme, zda vůbec kdy nějaký Don Juan žil či to byl vše jen výmysl nebo pověst jakási.

Opat Jerónimo na to mi ale odpověděl, že Don Juan skutečně žil, protože svoje poslední léta prožil právě v klášteře jejich a dokonce tam prý i pohřbený býti měl. Tak alespoň se kdysi Francouzi domnívali," řekl Jerónimo s úsměvem, "když sem během okupace města Sevilly přišli a dokonce ho i exhumovat z hrobu chtěli. A nejen to: i do Francie že prý ho odvezou, kde kosti jeho s velkou poctou pohřbí, na památku pana Moliéra, divadelníka jejich, kterýž, jak jistě víte, také i hru svou o Donu Juanovi napsal."

"A odvezli ho?" zeptal jsem se více než udiveně, neb tohoto vůbec jsem netušil.
"Neodvezli, hrob byl prázdný," vysvětlil mi Jerónimo, "ale to ještě zdaleka není celá ta záhada kolem Dona Juana."

Kapitola 3. DOMENICO BIANCONELLI

"Ano, Moliére, " řekl jsem, vzpomínaje na jeho hru, kterou jsem kdysi za svých studií na kontinentě také i viděl, " ten právě Francouze s historií Dona Juana seznámil."

"A to se mýlíte," opravil mě opat, "on nebyl prvním. Už v roce 1658 dával Ital Domenico Bianconelli se svou trupou v divadle Petit Bourbon v Paříži hru "Il Convitato di pietra", doslova "Pozvání sochy". Název víceméně nechal jako u Moliny, ale hru upravil jakožto Comedii dell' Arte, kde sluha Juanův ovšem zove se Arelecchino neboli Harlekýn. Do hry přivedl pak i jinou postavu z klasické komédie, a sice Pantalóna, měšťáka peněz lačného a proto směšného, ale pro skutečnou dobu Dona Juana navíc zcela netypického. Hrdinou hry jest pak právě Harlekýn, kteréhož i Bianconelli sám hrál. Ve hře - nezapomeňte, že jedná se o komédii - nejsou nižádné filozofické tirády, ale už zde jsou různé nové části celé histórie, kteréž pak zase jiní později převzali. Na konci hry Don Juan pokrytecky předstírá pokání a návrat do lůna církve. I zde hra končí tím, že Harlekýn naříká a odměnu svou požaduje. V té době prý také i jiné hry s námětem podobným v Itálii se hrály."

"Zdažpak ale Bianocnelli ve hře své zachoval víceméně děj původní podle Tirsova 'Burladora' ?" zeptal jsem se zvědavě.

"To ano," potvrdil mi Jerónimo, "ale smysl hry jeho celý ovšem změnil, i když nepočítáme improvizace různé, jak u žánru toho jest obyčejně zvykem. Zde pána svého veřejně sluha jeho odsuzuje a obecenstvo se na konci potrestanému záletníkovi jen směje, jakož je to zvykem u Comédie dell' Arte. Už tu byla též scéna, kde Don Juan si s vévodou Ottaviem šaty vymění, aby mohl Doňu Annu svésti, taktéž přidal ztroskotání lodi jeho i svedení rybářky - zde se ale jmenuje Rosalba. Navíc je tu i Harlekýnův výpočet všech žen svedených pánem jeho a i jiné novinky, které později byly opakovány ve zpěvohře pana Mozarta.. Hra ona tehdy velice populární se stala a několikrát jinými autory přepisována a upravována byla jako jejich vlastní, ať už to byl Corneille, Rosimond, Villiers a jak už jsem řekl, i pan Moliére."

Kapitola 4. MOLIÉRE (JEAN-BAPTISTE POQUELIN)

"Ale pan Moliére zase zcela jinak příběh tento pochytil, není-liž pravda?" otázal jsem se, zpomenuv, kterak právě jeho hra na mě kdysi dojem veliký učinila.

"Ach ano, Moliére, Moliére!" zasnil se opat. "Veliký talent, přímo genius. Prvně se hra jeho, " Le Festin de Pierre", hrála v roce 1665, tedy až čtyřicet let po prvním Molinově představení španělském. Sluha Juanův se u Moliéra zase Sganarelle jmenuje a Don Juan zde nejprve oslní Doňu Elvíru, kterou pod příslibem svatby svede, aby do kláštera odejít nemusela."

"Jak vidíte," usmál se Jerónimo ironicky, "kláštery nejsou vždy tím nejžádanějším místem pobytu. Pak ji ovšem opustil a zatím sobě připravoval svedení jiné a to přímo milenky přítele svého. Odjíždí proto na lodi, kteráž ale ztroskotá, je zachráněn vesničanem jakýmsi a hned svádí hned jednu a pak druhou vesničanku, opět pod příslibem, že si ji za ženu svou vezme. Bratři zrazené Doni Elvíry ale na pomstě se domluví a Dona Juana zabít se rozhodnou. Leč ten jednoho bratra před smrtí zachrání, kterýž pak díky své cti od pomsty upustiti musí. I zde je opět prezentováno neúpřímné konvertováni Juana na víru pravou. Toť už ale jest příliš pro síly nadpřirozené, které zasáhnou a Don Juan odnesen je do výhně pekelné."
Opat se odmlčel, ale na tváři jeho vrásčité pohrával si úsměv škodolibý. "Jak vidíte, samo zabití komtura už nestačilo k odsouzení jeho duše," dodal, "hra musela mít hlubší význam."

"Ano, a nakonec říká Sganarelle," přidal jsem větu, kterouž jsem si ze hry zapamatoval, "Nebe, zákon, dívky svedené a manželky zneuctěné, dokonce i manželé zrazení, ti všichni teď pomstěni jsou. Jen já jsem ten ubožák - kde je má odměna, kde je můj plat?"
"Jak vidíte, hra má vlastně dvě hlavní postavy," řekl opat, "zbabělého, ale právě proto snad publiku blízkého Sganarella a pak Dona Juana. Koho myslíte, že hrál Moliére?" zeptal se mě poťouchle.
"Řekl bych Sganarella," odpověděl jsem, ale nebyl jsem si úplně jist.

"Pravdu máte, "usmál se Jerónimo, "on dobře věděl, na čí straně bude obecenstvo. Ale ze hry jest přesto vidět, že sympatie jeho, Moliéra, jsou zcela jinde, na straně Dona Juana, revoltujícího proti proti zvyklostem jeho doby. A skoro se zdá, že Moliére obdivuje Dona Juana jakožto zneuznaného genia v umění svádět ženy. Historie Dona Juana i dnes ženy mnohé vzrušuje, i když asi málo z nich slzu nad osudem milovníka toho velikého prolije. A přesto: osud jeho byl podobný i Faustovu, který též proti středověké filozofii a školastice bouřil. Oba byli zatraceni do pekel horoucích."


Vycítil jsem ironii v jeho slovech. "Divně, přepodivně mi tu otče mluvíte, uvážíme-li, že sám církve představitelem jste," žertoval jsem, ale to mu nikterak nevadilo.
"Církev naše není tak dogmatická, jak byste sobě myslel. Vychovala už mnohé vědce slavné a dosud musí uvnitř boj s různými dogmaty svádět, která dnes už nikterak neplatí. Mnozí slavní učenci, kteří ve vědách vynikli, původně na kněze studovali a nejen že se všichni od církve neodtrhli, ale ještě i učení její obohatili. Co byste na to pověděl, kdybych vám řekl, že už v době Galileově vědci vatikánští o tom se přesvědčili, že je země kulatá, a ještě dříve než on?" otázal se mě.

"Pak nikterak nechápu, proč ho tedy theórii jeho odvolat přinutili?" divil jsem se.
"Doba na to ještě zralá dost nebyla, šlo o důvěru lidí v církev. Prostý člověk nemohl pochopit, že se i církev svatá mýliti může."
"Snad šlo spíše o důvěru v Aristotela, po kterém to církev převzala," zasmál jsem se pro změnu já. "A tenťýž přece ani křesťan nebyl!"

"V tom pravdu máte," přitakal opat, "ale zpět k našemu Donu Juanovi. Moliérova hra jest vlastně tragikomedie a proto tak veliký dojem na nás dělá. Moliére se tu, jako i v ostatních hrách svých, snažil odsoudit pokrytectví, které všude kolem za Krále Slunce kvetlo. Byla to satira na dvojí morálku doby jeho. Vezměte například osobu Sganarella, který je kdykoliv ochoten sloužit Donu Juanovi - nebo ho i zradit, kdyby si to situace vyžádala. Nu a tu otázku, 'Kde je moje odměna?', i tu možno chápat všelijak. Skoro by se dalo vycítit, že Moliére znal nebo vytušil pravou historii nešťastného Dona Juana."


"Chcete tím naznačit, že celá hra v sobě skrývá poněkud jiný smysl? Nějaké jiné poučení?" zeptal jsem se zmaten..
"Ano, ale ještě si nejprve promluvme o třetím zpracování námětu toho, opět od Itala, ale o hodně později. Byl to slavný Carlo Goldoni, divadelník benátský. V roce 1730 sepsal hru "Don Giovanni o la punizione del dissoluto", tedy "Don Juna aneb Potrestání svůdníka". Abych pravdu řekl, není to správný překlad - dissoluto znamená někoho, kdo nedbá zákona ani mravů, prostě hříšníka proti Bohu i lidskému společenství. Ve hře této jsou sice Doňa Anna a Don Ottavio nuceně zasnoubeni, ale oba se navzájem snášejí jen s odporem. Ona sama zajisté udělala by vše, jen aby si ho vzít nemusela, obzvláště pak, když se do Juana zamilovala. Dokonce by se za něj i vdala a to ještě i po tom, když otce jejího zabil. Také Doňa Isabella (Mozartova Elvíra) není zcela nevinná: už svedená, snaží se v přestrojení získat pozornost Ottavia a získat náklonnost jeho, ač ví, že je už zasnouben. Doňa Anna si dokonce, i když mylně, o ní myslí, že už opravdu jest milenkou Ottaviovou.

Postavy ženské v této hře kupodivu jiné se jeví, než bychom od historie čekali - nejsou to oběti, ale spíše naopak, ženy samostatné, které si osud svůj samy vybírají a k jeho naplnění i intrikou spějí. A Eliza (Mozartova Zerline) zde dokonce lže, jak když tiskne," zasmál se Jerónimo.

"Na rozdíl od předešlých her, v této hře socha komtura ani z mrtvých nevstane. Don Juan dokonce, když už ví, že ztracen jest, podezírá, že potrestán bude jen pro to, co učinil ženám těm a ne komturovi samotnému. A jest to strop svatyně, kde je Juan chycen jako v pasti, kterýž ho zavalí a usmrtí. Všimněte si, příteli," dodal opat, "že už nejde o komtura, ani o sochu, ale jen, jak říká název 'o potrestání svůdníka'. Goldoni zde napsal satiru na intriky společenské a na aristokracii, tak jak to kolem sebe viděl. Ve hře také žádný vtipný sluha není, tuto úlohu zde přejímá žena, vesničanka Eliza. Don Juan si zde zachovává nejen svoji svůdnickou roli, ale i aroganci a nemorálnost vpravdě ďábelskou."

"Vidím, že každý z autorů jej zcela jinak viděl. Myslíte," zeptal jsem se, "že se jedná jen o různá zpracování umělecká, nebo že je v každé té hře i kousek pravdy skutečné?"

"Myslím, že každá doba chce svého zloducha, trochu jiného, morálce či nemorálnosti té době co nejvíce přizpůsobeného. Ovšem sama pravda, to jest kterak to skutečně bylo, ta jest zcela jiná," prohlásil opat tajemně. "Tak například už vražda komtura - to vůbec nebyla vražda a i to, co předcházelo, jinak bylo . . ."

Kapitola 5. WOLFGANG AMADEUS MOZART

Příštího večera zvědavě jsem se pak opata zeptal, zda již jeho rozbor příběhu Juanova u konce jest. Pochopil jsem už dávno, že k závěru jakémusi mě dovést chce, jen jsem tušení neměl, kterak to vše navzájem souvisí.

"Vidím, seňore, že jste už netrpělivý," odpověděl mi Jerónimo, "ale ještě musíme jedno dílo o Juanovi rozebrat. A musíte mi zatím věřit, že je to k výsledku našemu potřeba.

"A které dílo to bude?" otázal jsem se tedy, věda, že tomu nijak neuniknu.
"Bráno podle měřítka časového, další je už na řadě jen Don Giovanni od pana Mozarta, vlastně bych měl říci od Lorenza da Ponte, kterýžto libreto k ní napsal. Opera ta premiéru měla roku 1787, 29ho měsíce října v Bohemii, v Praze a sám Maestro na premiéru tu přijel. Byl to věru úspěch obrovský, ne jako by to asi bylo ve Vídni a přimělo to tehdy samotného skladatele, aby pronesl onu větu památnou, totiž že 'Moji Pražané mi rozumějí'.

"Vzpomínám," přidal jsem se, "už ve Vídni jsem toto slyšel citovat a jen jsem litoval, proč raději do české Prahy se neodstěhoval, neboť by tam jistě pro něj peněz i úcty, tolik duchu tomu velikému potřebné, dosti bylo.
"Ano, ale vraťme se ještě k panu Da Pontovi. Bylo mu tehdy devět a dvacet let, nebyl to tedy stařešina nějaký, jak bychom snad mysleli, ale přesto už byl slavný básník a libretista. Jeho otec byl koželuh, podobně jako otec svatého Františka z Asisi, patrona všech zvířat pozemských. Ve čtyři a dvaceti letech byl Lorenzo (jméno přijal po biskupovi, který mu do semináře kněžského vstoupit umožnil) na kněze vysvěcen, načež do Benátek odjel. Podle jedněch proto, že měl skandál jakýsi, kvůli karbanu patrně, kterému velmi holdoval, podobně jako i Giacomo Casanova, kterýž dokonce přítelem jeho byl. "

"Později ale z Benátek též odchází," pokračoval Jerónimo, "kvůli potížím nějakým a to do Vídně. Snad to byly potíže politické, snad i to, že měl aféru s vdanou ženou, kterážto mu i dítě porodila. Ve Vídni už je pak známým básníkem, ale ani tam nadlouho nevydržel: odešel do Londýna, kde se také oženil a tak kariéru svou kněžskou ukončil. Později za manželkou svou a dětmi, kteříž do Státův Spojených Amerických odjeli a tam už zůstali, se vypravil. Odjel prý hlavně ale proto, aby věřitelům svým naléhavým unikl. V městě zvaném Nový York snažil se pak divadlo založit, vlastně operu italskou, ale neúspěšně a nakonec jako učitel jazyka italského na Univerzitě Kolumbijské skončil."

"A kde sebral námět k Donu Juanovi?" otázal jsem se, ale hned sám sobě si i odpověděl: "Patrně z komédií italských, o kterých už tu předtím jsme mluvili. Celá historka se mu jistě líbila, byl to v lastně člověk renesánční, stejně jako Casanova a svůdník asi také."
"Ano," přitakal opat. "Paměti, které Da Ponte napsal, nejsou ovšem tak erotické jako ty od krajana jeho, ale jeho život byl stejně dobrodružný - dokonce prý jednu dobu i nevěstinec jakýs vlastnil. Byltě rozhodně pravou osobou, která by měla k opeře takové libreto napsat.

DA PONTE Usmál jsem se. "Padre, vidím, že vaše znalosti sahají daleko dál, než by člověk u člena církve svaté očekával."
"Zajímám se o to jenom jako historik, seňore," řekl vážně Jerónimo a napil se ze skleněné číše, ale dobře jsem viděl, kterak přitom skrývá úsměv ve víně.
Pak dodal: "Pravdou jest, že Da Ponte byl básník dobrý - libreta svá psal zcela z gruntu, texty nekopíroval a ač pan Mozart neměl rád libreta veršovaná, u něho nic nenamítal a nechal si od něj i text pro další opery napsat. A ta spolupráce jejich ukázala se plodnou velice: Don Giovanni zajisté jest jedna z nejlepších a nejznámějších oper vůbec.

"Ale ten název!" namítl jsem. " Proč zrovna 'Don Giovanni', proč ne "Don Juan"? Vždyť i pan Moliére přece zachoval španělský tvar křestního jména hrdiny hry své! Nemá to snad naznačovati italský původ té pověsti?"
"Ó nikoliv! Jeden z důvodů byl jistě ten, že celá opera byla v italštině. Ostatně i Goldoni do titulu hry své jméno Don Giovanni dal. Ovšem jest pravdou, že jména křestní dle zvyklosti málokdy na divadle se do jiného jazyka překládají. Autor ale titul "Don" zachoval, takže jméno jeho sice přeložil, ale původ jeho španělský jest nepochybný. Leč povězte: vzpomínáte si na děj oné opery Mozartovy?"

Kapitola 6. LORENZO DA PONTE

"Nu trochu," řekl jsem nesměle. "Děj začíná, když Don Juan snaží se svést Doň Annu, snoubenku Ottavia, přítele jeho. Ta se ho ptá, kdo je a později i o pomoc volá. Tu objeví se otec její a jest Juanem v souboji jejich sám proboden a zabit. Anna zatím pro snoubence svého, Ottavia, běžela a teď se s ním na scénu vrátí. Ottavio slibuje Juanovi pomstu, ale ten prchá. Scéna se promění a Don Juan se snaží svést Doňu Elvíru, jak už to kdysi jednou udělal. Kdyžtě pak svůj omyl pozná , nastrčí jí svého sluhu, Leporella a ten ji pak utěšuje výpočtem úspěchů, které pán jeho u žen docílil. I když asi hodně přehání, jest to věru list úctyhodný.
Pak přicházejí svatebčané Masetto a Zerlina, kterou Juan, když později o samotě jsou, též hned svádět začíná. Na scéně pak opět se objeví i Doňa Anna se snoubencem svým a později se též zúčastní - v maskách - svatební oslavy.

Načež se mi to ale všechno nějak pomíchalo: pamatuji jen, že Leporello za Dona Juana převlečen o Elvíru se uchází, zatímco Masetto žárlí a Zerlína ho marně uklidňuje. Doňa Elvíra pak je oba před Juanem varuje a nakonec rozpoznají i přestrojeného Juana. Scéna pak na hřbitov jakýsi se přenese, kde socha komturova stojí a Don Juan ji drze na večeři pozve. Komtur to přijme kývnutím hlavy - i to už mělo Juanovi podezřelé být, ale kupodivu není. Po marném naléhání Doni Elvíry, aby se Don Juan kál ze svých hříchů - ona ho pořád ještě miluje - se pak náhle objeví komtur, vlastně socha jeho. Pronese něco velmi hněvivého a pak do země se propadne, zatímco Juana pohltí "oheň pekelný."

"Nu pověděl jste to poměrně dobře, ale nezdá se vám konec ten nějak divný?" zeptal se mě záhadně Jerónimo.
"Jak divný? Podobně přece i doktor Faustus skončil a tu také o potrestání jde!" namítl jsem.
"Nu ano, ale kdyby tam komtura toho nebylo a k propadení do pekel nedošlo, pak by to klidně mohla být i milostná komédie, jako třeba Figaro, není-liž pravda? Trochu nemorální, to je pravda, ale jsou tam i zápletky milostné, škádlení všeliké a k tomu ještě Leporello je postava zcela komická - to jsou přece nástroje comédie dˇarte!", není-liž pravda?

"Ale byla to právě Mozartova hudba, která z toho všeho opravdové drama udělala!" vykřikl jsem téměř pohněvaně. "Ani vy nemůžete popřít, že to je zajisté drama velmi dobře vyvedené!"
"Uklidněte se, příteli, já nic kritizovat nemínil," pravil padre, "ale i sám autor to nazývá "dramma giocoso", jest to tedy opera tragi-komická. Ovšem jen konec opery je vlastně drama opravdové. Nám tu ale hlavně o to jde, zač byl Don Juan v opeře té vlastně potrestán. Za to, že byl žen svůdce nebo za to, že komtura zabil?

"Toť nevím," řekl jsem už napolo usmířeně. "Pravdou jest, že ve Vídni tehdejší, jak jsem ji poznal, leccos by Juanovi prominuli, však ani Mozart patně nebyl vždy manželem věrným. Zdá se tedy, že byl Juan hlavně za tu vraždu potrestán a že z mrtvého šprýmy si tropil, ovšem byla-li to vůbec vražda. Libreto přece jasně praví, že spolu oba šermovali a komtur sám Dona Juana k souboji vyzval. Ne proto snad, aby dceru svou bránil, ta pro pomoc už utekla. Ne, on ji jen pomstít chtěl - i když ani nevíme, kolik se mezi Juanem a Annou vlastně stalo. Nebyl to možná souboj podle všech pravidel rigorózních, ale jisto-jistě to nebylo zrádné do zad bodnutí."

"Ano," přitakal Jerónimo, "a v libretu tom dokonce říká Juan: 'Jdi pryč, nechci se s tebou bít!' Přesto ho ale sám umírající komtur nazývá vrahem! Otázka teda zůstává: byl Juan odsouzen jen za to, že zabil, vlastně i v sebeobraně? Vždyť proti starému ostřílenému vojákovi by leckterý mladík nezkušený ani šanci neměl! Podtitulek libreta ale říká: "o l'empio punito", doslova "neboli potrestání bezbožníka". Byl tedy hlavně potrestán, že se nakonec nekál, že nelitoval svých hříchů? Nevíme. Goldoni hru svou naopak jasně nazval "Don Giovanni o la punizione del dissoluto" tedy spíše "potrestání svůdníka".

Kapitola 7. ALESSANDRO MELANI

"Jak to tedy vlastně jest?" nechápal jsem.
Odpověď je zcela prostá, "odpověděl mi padre. "Už v roce 1669 napsal totiž skladatel Alessandro Melani na žádost Marie Mancini Colonny, neteře kardinála Mazarina and milenky Ludvíka XIV, první operu, jejíž námětem byl také Don Juan, s názvem "L'Empio punito". Byla to první opera s historií Dona Juana vůbec, takže už víme, kde Da Ponte název svůj našel. Libretistou opery oné prý byl Filippo Acciaiuoli , Benátčan jakýsi - hle, další spojení na Da Ponta. Kde pak námět da Ponte sebral, to už také víme: z Burladora od Tirso de Moliny! Jest tam totiž už i ono ztroskotání lodi, která nevěrníka veze, pohybuje se tam socha mrtvého a stažení hříšníka do pekla věčného . . ."

"Opera Melaniho ale má spíše kaustický, téměř burleskní nádech, "pokračoval Jerónimo. "Dokonce i děj celý do antiky jest posunut a jména osob zcela vyměněna jsou. Svůdník náš - i když jej tehdy zpíval známý castrato, což věru ironické je! - zde u něj jmenuje Acrimante jenž ženu svou Atamiru opustí, jen aby sváděl Ippomenu, snoubenku přítele svého, jménem Cloridoro. Když pak král Atrace Acrimanta k smrti odsoudí, věrná manželka Acrimanta zamění smrtící jed za spací prášek, takže on nezemře. Když ale sluha Tidemo pozná, že je Acrimante naživu, musí ho tento zabít, aby se to král nedozvěděl. Ale mrtvý se pro živého vrátí v podobě oživlé sochy a do pekel ho stáhne. Tím ale vše ještě nekončí: věrná Atamira se kupodivu hned vdá za krále Atrace, Cloridoro and Ipomene se do sebe silně zamilují, jakož i Delfa a sluha Acrimatův Bibi. Tedy veskrze šťstné ukončební, když nepočítáme Acrimanta, který musel být z toho všeho otrávený už předtím," zasmál se opat.

"Takže je zde spojení vcelku jasné: Da Ponte, Melani a předtím Tirso de Molina, že ano?" optal jsem se, celkem zbytečně.
"Zajisté," přitakal padre, "a na tom lze založit i domněnku, jakže to všecko vlastně bylo. Podle zdrojů některých je totiž libretto napsal Giulio Rospigliosi, pozdější papež Klement IX. Zajímavé jest, že byl též deset let nunciem u španělského dvora krále Filipa IV. Ale ještě než se papežem stal, psal úspěšné divadelní hry, kde byl ovlivněn Calderonem, španělským to autorem. Psal též libreta pro opery italské a poezii vůbec. Podle pověsti jedné tuto operu zadal Melanimu jakožto dirigentovi jeho oblíbeného kostela Santa Maria Maggiore, dokonce sám on.  Opera ta byla také uvedena prvně 17 února 1669 v Římě, zatímco papež umírá 9 prosince téhož roku.

"Už to chápu," vykřikl jsem, "Klement zřejmě viděl ve Španělsku hru Tirso de Moliny, ale protože nechtěl použít stejných jmen - ať už z jakéhokoliv důvodu - přenesl děj jinam. Ale ta scéna se sochou a odnesením do pekla je už přímo z Burladora.
"Nepochybně," přitakal Jerónimo.

"Proč ale neuved jméno své jakožto autora libretta?" zeptal jsem se ještě.
"Patrně se už neslušelo pro papeže být autorem divadelním a navíc ještě takového tématu choulostivého," zasmál se padre. "Ale vraťme se k Da Pontově libretu. Ten už dokonce  používá jméno opery "L'empio punito" jako podtitulek a odněkud věděl o hře Molinově jakožto předloze k ní. Zatímco u Melaniho je ale Juan opravdu hlavně "bezbožník", Da Ponte ho jasně představuje  jako "svůdníka" a "libertina". Tady vidíte i změnu velikou a kdybyste četl libretto Don Giovanniho jako já, viděl byste, jak značně se liší Juan jeho nejen od Juana De Moliny, ale i Acrimanta z opery "L'empio punito", kde vlastně Acrimante svádí jen jednu ženu," dodal Jerónimo a zasmál se.


"Da Ponte šel ještě dál," pokračoval padre, "v pojetí  jeho pak najdeme už detailní popis rozkoší lásky a svádění vůbec. Také o Da Pontovi víme, že to byl dobrodruh a Mozart sám byl také libertin a navíc svobodný zednář. Také většina jeho oper byla vlastně rázu frivolního, jak si to žádala i tehdejší Vídeň, ale na straně druhé v nich vychvaluje věrnou, stálou lásku, i když je třeba tragická, jako ta Doni Elvíry. Co ale asi nejvíc oba, libretistu i skladatele, lákalo, byla ona démonická, téměř ďábelská postava Dona Juana, spojující dohromady vášeň po svobodě veškerého druhu, i toho, který je pro normální lidi zakázán. Odtud vlastně význam slova "libertin" a proto musel být Don Juan potrestán, proto hlavně! A tento význam víceméně ironický pak dotvrzuje i Mozartova hudba - cítíme z ní jistý obdiv pro Juana, stejně jako jsme ho viděli i u Moliéra."

"Podivné, kterak kněz Da Ponte znal tolik o lásce, zvláště o té prostopášné," zasmál jsem se. "Ale teď je to opravdu už hodně zamotané - kterak jste se tedy pravdy pravé dopátral? Předpokládám totiž, že jste ji už našel, jinak byste se nezdržoval vysvětlováním tímto," nadhodil jsem, pln zvědavosti.
"Ano, na první pohled se to vše zamotané jeví. Jest ale otázkou, kolik se v tom kterém díle objevuje opravdu nového a kolik zůstává původního, z verzí starších. A kolik pravdy vůbec bylo už ve zpracování Molinově a kolik se jí, třeba nevědomly, objevilo v těch pozdějších verzích, třeba jen díky jisté intuici autorů.
Jak vlastně Molina ke svému příběhu přišel? Bylo to ze zápisů historických nebo jen tak zpracoval pověsti různé, které se kolem něho ještě v jeho době tradovaly? Nezapomeňme totiž , že hru svou divadelní napsal až tři sta let po tom, co se to stalo, lépe řečeno mělo stát . . .

Kapitola 8. PADRE JERONIMO VYPRAVUJE

Poznámka tato mě trápila celý den. Nadešel opět další večer, ale než jsem opata pokračovat nechal, lstivě jsem se ho optal, nezapomněl-li ještě na dílo básníka našeho, George Gordona, Lorda Byrona, nedávno zesnulého, tudíž na báseň jeho nazvanou "Don Juan". Jerónimo se zasmál: "Četl jsem pouhé dvě cantos, ale ta báseň přece se skutečným Donem Juanem nic společného nemá! On zbavil Juana jeho záhadnosti i dábelskosti."

"Pravdu máte a navíc je to jen satira," přisvědčil jsem, vida, že ho chytiti nelze, ale neodpustil jsem si otázku: "Takže jistě již všechny ty prerekvizity literární a hudební spolu jsme probrali; kdy že mi teda tu celou záhadu vyjasníte?"
Pochopitelně jsem pouze žertoval, ale on slova moje vážně přijal a takto pokračoval: "Dnes se vše dovíte, příteli - musím vás ostatně za vaši trpělivost pochválit, že jste tak dlouho mě poslouchati vydržel. Začněme tedy tím, co jsem řekl, že totiž páně Byronův Don Juan se skutečným Donem Juanem nic společného nemá."
Vy tedy tvrdíte, že Don Juan skutečně existoval?" podivil jsem se. "Vždyť jste mi celou tu dobu naznačoval, kolik že jich v umění různě zpracováno bylo a přece každý zcela jiným se jeví!"

"Ano, ale kromě těch všech vymyšlených Juanů ještě žil opravdu ten pravý Don Juan. Bylo to v druhé polovině století čtrnáctého Pána našeho; pověst podobná později kolovala; ovšem ta věru nemnoho měla společného se skutečným Juanem a osudem jeho. Pověst ta totiž tvrdila, že na šlechtice jakéhosi socha nějaká padla a zabila ho. Jak jistě víte, fantazie lidová nikdy k tomu daleko neměla, aby si hned také trest Boží k tomu nepřimyslela.

Podobný případ ostatně i tu před lety několika se stal, když oficír napoleonský s druhy svými se vsadil, že v noci na hřbitov zajde a šavli svou do rakve s čerstvým nebožtíkem zabodne. Ovšem sám tam jíti musel, aby nebojácnost svou také dokázal. Co pak ale stalo se bylo to, že totiž jak šavli zabodl a k odchodu se obrátil, cosi jej za kabát podrželo a důstojníka na místě tom z leknutí šlak trefil. Druzi jeho, kteří za zdí schování na jeho návrat čekali, nemohouce se dočkati, odvahy sobě dodali, zeď hřbitovní přelezli a tam jej na rakvi padlého, ale mrtvého už našli. Když pak jej zvedli, aby ho zpět odnesli, uviděli, kterak dlouhý jeho kabát šavlí k rakvi sám sobě přibodl . . ."


"Takže něco podobného se stalo i Juanovi de Tenorio?" otázal jsem se nechápavě.
"Ale ne, to vám jen proto vyprávím, že smrt každá své vysvětlení a příčiny má. Lidé jen tak nezmizí, to jen my je někdy najít nemůžeme. Podobně ani sochy nechodí - viděl jste už někdy kráčející sochu?"
"Zajisté ne," odvětil jsem se smíchem, "ale nechápu, kterak - "
"Brzo pochopíte," přerušil mě padre, "ale nejprve vám vysvětlím záhadu tří 'Mo', jak jsem to sám nazval, totiž Moliny, Moliéra a Mozarta; tam je celé to tajemství skryto."
"To zní věru zajímavě," řekl jsem, "ale vzpomínám marně, že bych u nich cosi společného zpozoroval."
"Právě že ne, příteli, ale každý z nich přesto narazil na něco ze skutečného příběhu Juanova. Ovšem pravda, na jednom všici přece ale se shodnou - jestlipak víte, co to je?"

"Jedná se zřejmě o svedení a důvěru zmařenou," vyhrkl jsem.
"Ano a tedy zločinu největšího - zrady. To je to, co dělá z Juana divadelního tak hrozného hříšníka. Zrada je něco, co nenávidí každý z nás a také Juana de Tenorio příběh skutečný je příběh zrady, ale docela jiné, než ji autoři vylíčili, proto hlavně, že ji neznali." 

Vida mi na očích otázku, pokračoval pak dále: "Začněme nejprve u Moliny: jmenoval se vlastně Gabriel Télléz; Tirso de Molina dal sobě jen jakožto jméno jeho umělecké. Narodil se přibližně kolem roku 1583 v Madridu, ale zato datum jeho úmrtí známe přesně: bylo to v roce 1648, kdy v Evropě skončila ta hrozná válka třicetiletá. V roce 1600 vstoupil do řádu bratří Milosrdných a žil v klášteře San Antolín v Guadalajaře. Také cestoval, v roce 1615 navštívil ostrovy západoindické. Po návratu svém usadil se ale v klášteře jiném a to v Madridu. Psát začal už v roce 1620, ale už v roce 1625 byl odsouzen koncilem kastilským, že svými hrami morálku veřejnou kazí. Přesazen do Salamanky, později zase do Trujilla, kde se stává představeným kláštera místního. V roce 1635 se stal představeným kláštera v Sorii a tam také zemřel. Zde ve Španělích byl po jeho smrti na dlouho zapomenut; teprve na konci století minulého jeho hry opět na prkna divadelní přivedli Dionisio Solis a Juan Carretero.

Celkem prý napsal her čtyři sta, z nichž jen pár desítek se pouze zachovalo. Když tedy psal hru "El Burlador de Sevilla y convidado de piedra" roku 1630 či možná o něco dříve, posadil historii onu do doby vlády Alfonse XI (1311-1350), krále Castilie a Léonu, sezením v hlavním městě Seville. To ovšem bylo tři sta let před Molinou - kolik myslíte, že se mohl ze skutečné té historie ještě asi dozvěděti? Byla to doba, kdy se stále bojovalo proti Maurům - Alfons tehdy dosáhl ve věku 29 let velkého vítězství nad nimi u Salado, kde prý také poprvé zahřměly v Evropě kanóny. Sám ovšem později umírá na mor černý při obléhání Gibraltaru. Také jméno rodu Molina se už vyskytuje v této době - Maria de Molina, kastilská královna, byla babičkou Alfonse XI a když jeho otec zemřel, vychovávala svého vnuka jako regentka.

A teď si představte, že král Alfons, tento obhájce morálky - a to nejen podle Tirsa Moliny, on založil dokonce první královský rytířský řád - sám žil životem dvojím. Ač ženat s Marií Portugalskou, měl po straně ještě milenku, Doňu Leonoru de Guzmán, které mu také povila mnoho dětí nemanželských. Když ovšem zemřel, královna dala Leonoru zavřít na hradě Talaveře a později i uškrtit. Jak to dopadlo s jejími příbuznými, to vám jistě povídat ani nemusím.

Ale vraťme se k Molinovi, nakolik se mýlil. Už jsem vám například řekl, že v Juanově době neměla Kastilie u neapolského královského dvora vyslance žádného. Neapol anexována byla totiž ke Španělsku až v roce 1442. Ve hře té je i mnoho jiných věci nesprávných, což k názoru takovému vedlo, že Don Juan Tenorio je pouze postavou vymyšlenou. Samo jméno Tenorio ovšem vymyšleno není, to dodnes existuje, nejen ve Španělích, ale i jinde ve světě. Pravda ovšem je ta, že Juan de Tenorio skutečně žil a že byl opravdu šlechtic, hidalgo. Většina postav v Burladorovi je vůbec původu šlechetného, to teprve Italiáni do her svých více lidu obecného přidali. On sám ve hře Molinově hrdě říká soše komturově: "Dodržím své slovo, jsem přece Tenorio". Podle hry tedy Juan nezná zákony jiné, než ty, co si vymyslela fantazie jeho, poslouchá jen popudy své a zcela následuje choutky svoje. Není ateistou pravým, ale přesto žije mimo zákony církevní. Sleduje jen žádosti těla a veškerý smysl jeho žití je jen jeho láska frivolní a nestálá."


"Ano," namítl jsem, "ale tak by se dal popsat život mnohého mladíka dnešního, aniž by se proto do sporu se zákonem dostal."
Jerónimo se pousmál: "Zajisté, toť možná hřích náboženský, ale ne světský. A povšimněte si ještě věci jedné: srovnáme-li Molinova Juana s jiným slavným následovníkem jeho, totiž Casanovou, v jednom se ti dva liší velice nápadně: zatímco Giacomo miloval všechny ženy, které sváděl, u Juana se naopak zdá, jakoby je všechny jen nenáviděl! Dovedete si představit větší paradox?"

"Sotva," odvětil jsem a ještě jsem ironicky dodal: "Stejně jako si nedovedu představit kněze, který by četl paměti Casanovy."
Opat na mě překvapeně pohlédl, ale pochopil, že jen žertuji a pokračoval: "Ale přiznejme sobě, že i to je možné, že mu šlo jen úspěchy dobývání a pak vždy zájem další jakoby ztratil - pro to vše ale na konci hry odsouzen není. Navíc hra ta, která pojednává o cti, je zároveň snůškou pokrytectví různých. Tak například komtur Don Gonzalo d'Ulloa, velitel řádu Calatrava, o několik porážek Maurů zasloužil se a král mu po smrti jeho nejen pohřeb skvělý vystrojit nechal, ale i sochu zbudovat dal. Komtur sám s mečem v ruce Juana napadl a zabít jej chtěl, takže ten ho vlastně jen v sebeobraně pouhé usmrtil. Don Gonzalo hájí sice čest své dcery, když ho přivolají její výkřiky - ale přesto i on jí v yčítá, že právě výkřiky svými připoutala na sebe pozornost a tudíž i hanbu. A nakonec neposkytne Juanovi ani možnost rozhřešení posledního, ač ho Juan o to žádá, míním tím zpověď, která se přece i zločincům největším poskytuje.

Nemluvím už ani o oné vesničance či rybářce, které se obě jen na přislib manželství nachytat nechají a jistě o morálce nijaké příliš nepřemýšlejí. Ale ani Doňa Anna či Isabela nejsou žádné panny nevinné, neboť každá má přece milence svého, Anna La Motu a Isabella vévodu Octavia, a obě tajně večer vždy stráže své oklamou, jen aby s nimi za večera se mohly setkávat. A tak ve hře údajně stačí Juanovi, aby se jen za milence jejich převlékl a ony už se mu bez váhání samy do náruče vrhají. Také když pak poznají omyl svůj, obě opět stejně se zachovají: křičí totiž o pomoc. V prvém případě dokonce Juanovi strýc jeho, který ho zatknout má, naopak utéci pomůže. Zda opravdu Juan ženám těm ve chvíli té oprvdu násilí učinil či zda se dobrovolně povolily, to zřejmě nebylo důležité: podle španělských mravů byla čest obou žen poškozena už tím, že se o tom mezi lidmi mluvilo. Zatímco Anna se možná opravdu bránila, o Isabelle můžeme mít vážné pochyby, neboť pak prohlásí: 'Nemám se čím omluvit, ale škoda není tak velká, když je tu Octavio'."


"Tomu lze ovšem rozumět tak, že si ji Octavio za ženu vezme a případně ji i pomstí. Jenže král rozhodne, že si musí Isabellu vzít Juan, což Juan odmítne a tím Isabelle ostudu ještě větší udělá. A zde máme první podezřelý bod: skrytý motiv pomsty u Isabelly. U Anny máme navíc i pomstu za otce jejího. Octavio byl jistě také plný zlosti, když král chtěl provdat snoubenku jeho za Juana. A markýzovi la Mota prý byl dokonce předtím Juan přítelem, než se pokusil o jeho snoubenku Annu. Takže máme hned i seznam podezřelých. Jak je vidět, už i Goldoni něco tušil, když zobrazil ženské charaktery ve hře své ve světle podivném, ve světle intrikánském.

Druhá, přímá narážka na spiknutí je právě v Moliérovi: ten už přímo tam o dvou bratřích mluví, kteří se chtějí za jejich sestru Elvíru ( tedy Molinovu Isabellu) Juanovi pomstít, ale pak od toho upustí, protože jednomu z nich prý Juan život zachránil. Toť také ukázka toho, že asi Juan nebyl člověkem absolutně zlým.
Narážka třetí je pak Mozartově Donu Giovanni, kde komtur mizí neznámo kam, zatímco Juan sám je obklopen plameny pekelnými. Jest totiž zřejmé, že komtur nemůže s sebou Juana do pekel strhnout, když sám naopak v nebi pobývá. Kdo či co tedy Juana do pekel strhlo? Jak víme, za živa se do pekel nikdo nedostane," zasmál se Jerónimo.

"Ano, zdá se, socha ta právě by měla naznačovat, že šlo naopak o pomstu lidskou, ne nebeskou, jak se mnozí domnívali," přitakal jsem. "Zajisté i mě překvapilo, že ve hře všichni ti poškození pomstu svou nechali jen na soše komturově"
"Tak, tak," souhlasil opat, "Vykonavatelem trestu byla sice socha komtura, která ale sama oživnout nemohla. Pokud to tak bylo, někdo si prostě na komtura jen zahrál. Ten byl navíc v plném brnění, takže mu do tváře asi vidět příliš nebylo. A že Juan za živa do pekla nepřišel, to též je celkem jasné. Vlastně přišel, ale do pekla jiného, lidského."

Kapitola 9.TRPENÍ DONA JUANA

Naslouchal jsem a nesnažil jsem se padreho přerušovat, ale pak mi to přec jen nedalo: "Nebyl tedy zabit?" zeptal jsem se.
"Nebyl, stalo se něco horšího. Nebohý Juan, který sice opravdu předtím v souboji komtura zabil, patrně při jeho sochy zjevení na místě omdlel anebo byl někým omráčen. Když se probral, byl už v okovech. Později se k němu do vězení dostavil sám král a dal mu na vybranou: buď si přece jen Isabellu vezme za ženu nebo ve vězení královském až do smrti zůstat musí."

"Ale to nechápu, proč mu nenabídl raději Annu?" podivil jsem se.
"Pro ni by ale vhodné nebylo provdat se za toho, kdo zabil vraha jejího otce; i když by jí to možná tolik nevadilo, jak nadhazuje nám sám Goldoni. Ale královi by to vadilo a tak si ji později za ženu vzal markýz la Mota, kterému zřejmě vůbec nic nevadilo.
Byla to asi Isabella, která uražena prvním Juanovým odmítnutím svatby, ze msty osobní celou tu léčku narafičila a ona také z toho největší prospěch měla, i když spiklenců snad i více bylo, jak třeba opera Mozartova nám naznačuje. Jistě to ale byla ona, kdo se nabídl, že královi od Juana pomůže. Toto král pak jistě i rád učinil, když pochopil, že se tak zbaví rozhodování nepříjemného. Byla to totiž patálie politická: co udělat s Juanem, který sice Dona Gonzala, hrdinu národního, zabil, ale zároveň synem státního prokurátora a synovcem velvyslance králova byl?

To, že Juan sám komturem s mečem napaden byl, všude dobře známo bylo, takže za to odsouzen býti vlastně ani nemohl. Také pomsta za ženy zneuctěné tehdy na otci či bratřích jejich se nechávala. Juanovi ovšem nezbylo, než nabídku královu přijmouti; museli ale oba s Isabellou do vyhnanství hned odjet - král je už nikdy viděti nechtěl. Rozsudek ovšem byl tajný a tak někdo pomstu komturovu a Juanovo zavržení do pekel vymyslel, jednak pro vysvětlení jeho zmizení, jednak pro výstrahu všem ostatním. Kdo ale legendy té část tuto vymyslel, to se už nikdy nedovíme, však ani Juan toho asi za celý život nezvěděl."


"To ovšem jen vaše je hypotéza," řekl jsem s úsměvem.
"Ba ne," odvětil mi, "více než hypotéza, příteli. Ale nepřerušujte mě, jinak vám ten příběh nedopovím," pohrozil mi.
Patrně se mu nelíbil můj úsměv ironický a tak jsem rychle řekl: "Od chvíle této už zticha budu," a to hlavně proto, že o to vše ostatní přijíti jsem nechtěl.

Opat se uklidnil. "Nuže odjeli ze Španělska, Juan stále v okovech a Doňa Isabella pak k němu velice špatně se zachovala. Ve sklepení domu jejího, který v cizině zakoupila, jej ke zdi přikovat nechala a často o hladu jej držela. A když sobě uminula, i mučit jej nechala nebo i jinak se jemu mstila. Nešlo jí totiž o pomstu za zneuctění její, to svatbou napraveno bylo, ale o pomstu ze žárlivosti kruté: nemohla toho přes srdce přenésti, že svatbu s ní předtím odmítl a daleko mladší a hezčí Anně přednost dával. Takové věci žena nikdy neodpustí."

Musel jsem se poklonit Jerónimově znalosti žen, ale raději jsem to nahlas neřekl, aby snad vyprávěti nepřestal. "A co ony vesničanky ve hře se vyskytující?" nadhodil jsem.
"Jak vidíte, základ té legendy falešné, protože za 300 let mnohé se na ni vyprávěním přilepilo, Molina sice převzal, ale aby hru vylepšil, tyto ženy ostatní ještě navíc jemu vymyslel, aby zločiny Juanovy ještě znásobil. Ale století čtrnácté bylo jiné, než jak to popisuje barokní hra Molinova, násilné, ale ne tak různobarevné.
Stejně tak nešlo o žádná přestrojení, která prý Juan ke svedení dívek obou použil; to byl jen autora výmysl a navíc i nepříliš chytrý - málokterou dívku by oděv natolik předem oklamal, a pokud byla tma, ani ten oděv nebyl příliš viděn. Šlo jen o to vysvětlit, jak se Juan mohl tak blízko přiblížit, aniž by chování dívek samotných špatně posuzováno nebylo.

Vím, že co vám teď řeknu, u vás Juanově pověsti amanta slavného asi uškodí," zasmál se, "ale on Juan asi ve skutečnosti ženu žádnou ani sám nesvedl. K tomu jsou potřeba dva. Zkušená Isabella sama to musela provést, jak později přiznal. Anně se sice skutečně dvořil, ale myslel, že každá žena jako Isabella bez váhání bude k milování hned povolná. On do Anny se už totiž dávno předtím zamiloval. Jenže když pak si její - možná i nevinné - úsměvy jakožto náklonnost vysvětloval a dotěrnější byl, byl překvapen, že Anna najednou křičet počala. Nato otec její ven se vyřítil a s mečem na Juana zaútočil. Žádné tedy přestrojení, žádné svádění veliké, jen obyčejný příběh milence nemotorného," usmíval se opat.

"Dobrá, ale co ti snoubenci dívek, ti snad opravdy žili?" namítl jsem.
"Byl jen jeden, Don Octavio, který se zamiloval do isabelly a na žádst její za mrtvého komtura se přestrojil a celou tu komédii na Juana zahrál. Také podle svého se mu oplatila: vzala si Juana a Octavia nechala ve Španělích i se smutkem jeho. Manžela svého pak do sklepení zavřela a nahoře si s milencem tím či oním užívala. Když už ani to ji někdy nebavilo, nechala Juana nahoru přivést, u postele přikovat a před ním se s milenci svými těšila. Po pěti letech vyhnanství a utrpení konečně Juanovi naděje vysvitla: Isabella byla totiž zavražděna. Byl to jakýsi rytíř žárlivý, který nesnesl to, že Isabella kromě něho i několik jiných milencův měla.

Teprve po smrti její byl Juan ze sklepení propuštěn a vrátil se do Španěl, když mu král, který se dozvěděl o jeho utrpení pravdu celou, nakonec i milost udělil. Když se ale Juan dozvěděl, že jeho milovaná Anna zatím za markýza La Mota se provdala, sám do kláštera odešel, kde pod přijatým jménem žil. Ač ještě mlád, byl už ale člověk na těle i na duchu veskrze skleslý. Navíc jej to povědomí pronásledovalo, že komtura v souboji zabil, pročež se domníval, že vše to utrpení jeho jen Božím trestem bylo. Legenda falešná ho ovšem přežila a nakonec i ta sláva pochybná, ale existují paměti jeho, kde vše do detailu po pravdě vylíčil. Tam také vypsal, že nikým ospravedlňován býti nechce, ale jen v klidu umříti a zcela zapomenut býti chce."


"A ty paměti jsou kde?" zeptal jsem se prostomyslně.
"Toho vám říci nemohu," přiznal opat, "ale tolik vám stačit musí, že jen jisté osoby dokument ten vidět smějí. Ale že to vše pravda, na to vám přísahat mohu, sám jsem jej viděl. Zde v klášteře tomto také později zemřel a má tu i hrob neoznačený, jak si sám přál. Jen já ovšem vím, kde hrob jeho jest a mohu vám jej i ukázat."

"Ale jak se vlastně o tom hrobě jeho,"zvěděli oni vojáci francouzští?" nemohl jsem se nezeptat
"Patrně TO někde v papírech státních vyšmátrali, když bratr Napoleonův Josef španělským králem byl jmenován, že v klášteře nějakém blízko Sevilly Juan zemřel. Oni totiž všude jinde ho už předtím hledali a i sem přišli. Když se pak i mě zeptali, pravdu jsem jim ovšem říci musel, a sice to, že zde skutečně žil, zemřel a je tu pochován."

Podivil jsem se: "Ale v hrobě tom ho pak skutečně nalezli?"
"Ne, protože jsem jim jiný hrob ukázal," vysvětlil opat. "Ale já jim jen prstem ukázal; nic o tom, zda to hrob ten pravý je či není, jsem jim neřekl. Oni jen po hrobě se ptali a já jim teda nějaký ukázal. Toť za lež považovati přece nelze," zasmál se. "Takže si odvezli někoho jiného a sám Napoleon ho dal někde tajně pochovat. Co nevěděl ovšem bylo, že to nebyl Don Juan, ale jakýsi dnes už neznámý, kterého nikdo z nás neznal. Ostatně já c jsem i důvod svůj vlastní měl, aby v hrobě jeho pravém nekopali."

"A jaký důvod jste míti mohl?" zeptal jsem se, pořád ještě nevěda, co si o tom vše pomyslet.
"Příteli," řekl opat, "vy o mně ještě mnoho nevíte. Vy například znáte jen jméno moje přijaté, církevní. Moje světské jméno totiž jest Carlos de Tenorio."


Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku )